Aktuality

Aktuality

14.11.2018 - 06:53:54
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI MEDVEĎOV : Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 481, z toho k volebným urnám prišlo 389 voličov, čo predstavuje 71,93 %. Kandidáti pre starostu obce: Ing. Ladislav Kulacs, 202 hlasov Viola Sánthaová, 139 hlasov Kandidáti do obecného zastupiteľstva: Rozá...
22.10.2018 - 04:08:18
Kandidáti - funkcia starosta obce Medveďov: 1. Ladislav Kulacs, Ing., 52 r., hospodársky inžinier, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 2. Viola Sánthaová, 55 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka Kandidáti – poslanci OZ Medveďov: 1. Rozália Gre...
22.10.2018 - 04:01:49
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či ú...
11.09.2018 - 12:20:22
Obecné zastupiteľstvo obce Medveďov na základe ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení...
07.09.2018 - 03:42:18
Adresa na doručenie kandidátnych listín (spolu s vyhlásením kandidáta a nezávislý kandidát aj s podpisovou listinou) : OBECNÝ ÚRAD, 930 07 Medveďov 90 Lehota do: 11.09.2018 do 24,00 hodiny Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: OBECN...
07.09.2018 - 03:38:48
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Medveďove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,...
07.09.2018 - 03:28:56
Oznámenie Obec Medveďov v zmysle zákona §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že počet obyvateľov obce Medveďov k 06.07.2018, t.j. ku dňu vyhlásenia volieb do orgá...
29.08.2018 - 06:47:28
OZNÁMENIE Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: - ocumedvedov@stonline.sk - info@medvedov.sk V Medveďove, dňa 27.08.2018 Zapisovateľka MVK
29.08.2018 - 06:38:49
OZNÁMENIE Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 27.08.2018 menovaná: - Viola Sánthaová, tel.: 0911 210 366, 031 5541...