Voľby do orgánov samosprávy obci 2018 - Všeobecne záväzné nariadenie

Obecné zastupiteľstvo obce Medveďov na základe ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2017

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja Trnavského a voľby do orgánov samosprávy obce Medveďov.

§ 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov vyhradiť plochy , na ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a ustanoviť podmienky umiestňovania volebných plagátov na týchto vyhradených miestach.

§ 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov

Na verejných priestranstvách na území obce Medveďov je dovolené v čase volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty výlučne na týchto plochách :
Úradná tabuľa na námestí obce a plochy označené pre volebnú kampaň.

§ 3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov

(1) Volebné plagáty sa na miestach vyhradených v § 2 tohto VZN umiestnia v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov.
(2) Miesta na umiestnenie volebných plagátov budú k dispozícii po celý čas volebnej kampane.

§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.
(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce č 2/2009.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Medveďov dňa 17.08.2017 .
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Medveďov.
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.08.2017 .

V Medveďove dňa 17.08.2017
Ladislav Morva, starosta obce