Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

Obecný časopis pod názvom „Fókusz” neúspešný
Rozvoj obce pomocou elektronickej médií neúspešný
Modernizácia obecnej knižnice neúspešný
Rozvoj obce pomocou EU fondov
úspešný
Vytvoriť vhodný priestor pre pohybové a oddychové aktivity v centre
obce Medveďov
neúspešný
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy v obci Medveďov neúspešný
Dbaj o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych
úspešný
Týždeň tvorivých dielni neúspešný
Vonkajšia rekonštrukcia rímsko-katolického kostola neúspešný
Zriadenie internetu pre verejnosť v obci Medveďov neúspešný
Obnova internetovej sály
úspešný
Športom k zdraviu - rozvoj aerobiku v obci Medveďov
úspešný
Obecný deň - Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít
neúspešný
Vytvoriť priestor pre tvorivé a bezpečné hry detí obce Medveďov
úspešný
Zberný dvor obce Medveďov
nevyhodnotený
Obnova webovej stránky obce Medveďov
úspešný
Zberný dvor obce Medveďov neúspešný
Kompostáreň obce Medveďov neúspešný
Úprava verejného priestranstva v obci Medveďov – Altánok
neúspešný
Výstavba chodníka a rekonštrukcia priekopy
neúspešný
Úprava verejného priestranstva – Chodník (miestny park) neúspešný
Rekonštrukcia a zateplenie strechy viacúčelovej budovy opatrenie neúspešný
Kompostáreň obce Medveďov nevyhodnotený
Rozvoj spoločného turizmu v Medzičilizí a Alsó-Szigetköz
nevyhodnotený
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM „Zvedavé oči“ nevyhodnotený